Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN GELDEND VOOR AANKOPEN IN BELGIE

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Procter & Gamble DCE BV, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever (hierna: “P&G”) georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.ffo.nl/getyourgiftvoucher.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat P&G en/of de leverancier daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door P&G bekend gemaakt worden via de website www.ffo.nl/getyourgiftvoucher.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is P&G gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze Actie begint op 1 februari 2023 00:00 uur en eindigt op 28 februari 2023 23:59 uur en speelt zich uitsluitend af bij de fysieke winkels van Krefel, Mediamarkt en Vanden Borre in België en hun webshops (www.krefel.be, www.mediamarkt.be, www.vandenborre.be). U kunt tot en met 12 maart 2023 23:59 uur een aanvraag doen.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.
1.7 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en worden na afloop van deze Actie verwijderd, uiterlijk op 30 april 2023 (zie ook 2.12).

2. Voorwaarden
2.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in België woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die aldaar beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
2.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode. Aanbod is alleen geldig bij de fysieke winkels van Krefel, Mediamarkt en Vanden Borre in België en hun webshops (www.krefel.be, www.mediamarkt.be, www.vandenborre.be).
2.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden behalve de aankoop van een actieproduct opgelijst onder 7.1.
2.4 Deze actie is cumuleerbaar met de lopende Cashback-promotie (HighCo promo 16879). Niet cumuleerbaar met andere promoties en/of vouchers en de Niet tevreden, geld terug-actie.
2.5 Eén deelname per huishouden (zelfde naam en/of zelfde IPadres en/of zelfde e-mailadres).
2.6 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
2.7 P&G is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
2.8 U bent verplicht uw originele aankoopbewijs te bewaren tot het einde van de Actie.
2.9 P&G en/of de leverancier zijn te allen tijde gerechtigd uw aankoopbewijs op te vragen om uw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kunt u dit aankoopbewijs niet overleggen dan wordt u automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u de giftcard niet.
2.10 Medewerkers van Krefel, Mediamarkt en Vanden Borre in België zijn uitgesloten van deelname.
2.11 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct e-mailadres. Op dit e-mailadres ontvangt de deelnemer zijn digitale giftcard. P&G is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van deze e-mail en de ontvangst van de digitale giftcard. Heeft u na de aanvraag geen e-mail met een digitale giftcard ontvangen? Neem dan voor 12 maart 2023 contact op via de contactpagina op www.ffo.nl/getyourgiftvoucher.
2.12 Procter & Gamble DCE BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt in het kader van deze promotie verwerken in lijn met haar privacybeleid, voor de doeleinden van deze promotie. Voor deze doeleinden kan P&G uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie. Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten. U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met Procter & Gamble DCE BV – Consumentendienst, PB 81 - 1090 Brussel. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe u deze kan uitoefenen, online op https://privacypolicy.pg.com/nl/. https://privacypolicy.pg.com/nl/

3. Hoe deelnemen?
3.1 Koop tussen 1 februari 2023 00:00uur en 28 februari 2023 23:59uur tijdens de openingstijden van een fysieke winkel van Krefel, Mediamarkt of Vanden Borre in België of in hun webshop (www.krefel.be, www.mediamarkt.be, www.vandenborre.be) een actieproduct opgelijst onder 7.1, zolang de voorraad strekt.
3.2 Bewaar uw kassabon waarop de aankoop vermeld staat van een actieproduct opgelijst onder 7.1 bij een fysieke winkel en/of webwinkel van Krefel, Mediamarkt of Vanden Borre in België tussen 1 februari 2023 00:00uur en 28 februari 2023 23:59uur.
3.3 Ga naar www.ffo.nl/getyourgiftvoucher en print uw gratis adreslabel.
3.4 Stop enkel een kopie van uw kassabon met daarop geschreven uw naam en emailadres in een zo klein mogelijke envelop. Plak het adreslabel op de envelop en stop het zonder verdere frankering in een B-post brievenbus voor 12 maart 2023 23:59uur. Let op: uw envelop mag niet zwaarder zijn dan 20 gram.

4. Digitale cadeaucard
4.1 Indien u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u per mail een digitale giftcard ter waarde van EUR 50 van de winkel waar u de aankoop heeft gedaan, zolang de voorraad strekt. Dit is een gelimiteerde actie waarbij 1200 giftcards worden weggegeven verdeeld onder Krefel, Mediamarkt en Vanden Borre in België. Heeft uw aankoop plaatsgevonden bij Krefel? Dan ontvangt u een digitale Krefel giftcard. Heeft uw aankoop plaatsgevonden bij Mediamarkt? Dan ontvangt u een digitale Mediamarkt giftcard. Heeft uw aankoop plaatsgevonden bij Vanden Borre? Dan ontvangt u een digitale Vanden Borre giftcard.
4.2 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen hebben recht op een digitale giftcard, zolang de voorraad strekt.
4.3 Voldoet uw kassabon niet aan deze voorwaarden of is de kopie van uw kassabon niet voor 12 maart 2023 gepost, dan komt u niet in aanmerking voor een giftcard. U ontvangt hierover geen bericht.
4.4 Met een geldige kassabon (dat wil zeggen een kassabon die voldoet aan de onder 3.2 opgelijste voorwaarden) kunt u één digitale giftcard aanvragen. Het vaker opsturen van dezelfde kopie is zinloos. Eén aanvraag per envelop.

5. Overige
5.1 De aanvraag van de giftcard is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De digitale giftcard is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten van P&G.
5.2 Bij weigering of niet aanvaarding van de giftcard of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de giftcard niet worden verstuurd.
5.3 Gebruik van de door P&G ter beschikking gestelde giftcard is voor rekening en risico van de deelnemer. P&G kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie. P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit deelname aan deze Actie en/of gebruik van de giftcard.
5.4 Deze Actie wordt afgesloten op 12 maart 2023. Alle kopieën van kassabonnen dienen voor deze datum gepost te zijn, de poststempel van B-post is leidend. Na deze datum kunt u geen aanspraak meer maken op een giftcard.

6. Vragen en opmerkingen
6.1 Vragen en opmerkingen omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend via het contactformulier op www.ffo.nl/getyourgiftvoucher.

7. Deelnemende producten
Geselecteerde producten van de volgende merken doen mee:

Braun IPL3
Braun IPL5
Braun Series 7
Braun Series 8
Braun Series 9
Oral-B iO4 Series
Oral-B iO5 Series
Oral-B iO6 Series


Klik hier voor een compleet overzicht van alle deelnemende producten.


ACTIEVOORWAARDEN GELDEND VOOR AANKOPEN IN NEDERLAND

1. Algemeen
1.1 Deze actie met aankoopverplichting (hierna: “de Actie") wordt georganiseerd door Procter & Gamble BV, Weena 505 te Rotterdam (hierna: “P&G”). De actie dient ter promotie van geselecteerde producten van Braun en Oral-B.
1.2 Deze actie begint op 1 februari 2023 00:00uur en eindigt op 28 februari 2023 23:59uur en speelt zich uitsluitend af bij de fysieke winkels van Mediamarkt in Nederland en in hun webshop (www.mediamarkt.nl). U kunt tot en met 12 maart 2023 23:59uur een aanvraag doen.
1.3 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.4 P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat P&G daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door P&G bekend gemaakt worden via de website www.ffo.nl/getyourgiftvoucher.
1.5 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is P&G gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.
1.7 P&G behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen, van deelname uit te sluiten en om de giftvoucher niet te verstrekken, in het bijzonder indien P&G misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.
1.8 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door P&G. De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator.
1.9 P&G is niet aansprakelijk voor een voortijdige uitverkoop van de deelnemende Braun en/of Oral-B producten bij Mediamarkt in Nederland of in hun webshop (www.mediamarkt.nl).

2. De actie
2.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die aldaar beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
2.2 Om een digitale Mediamarkt giftvoucher ter waarde van EUR 50 te ontvangen dien je, gedurende de actieperiode (1 februari 2023 00.00uur tot en met 28 februari 2023 23.59uur) één deelnemend Braun of Oral-B product aan te schaffen bij een fysieke winkel van Mediamarkt in Nederland of in hun webshop (www.mediamarkt.nl). Ga naar www.ffo.nl/getyourgiftvoucher en print uw gratis adreslabel. Stop enkel een kopie van uw kassabon met daarop geschreven uw naam en emailadres in een zo klein mogelijke envelop. Plak het adreslabel op de envelop en stop het zonder verdere frankering in een brievenbus voor 12 maart 2023 23:59uur. Let op: uw envelop mag niet zwaarder zijn dan 20 gram.
2.3 Je factuur moet goed leesbaar zijn; je aangekochte Braun of Oral-B product, de datum en het factuurnummer dienen goed zichtbaar te zijn.
2.4 Je ontvangt de giftvoucher per email. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct emailadres. Op het emailadres ontvangt deelnemer zijn bevestiging van deelname en de giftvoucher. P&G is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van deze email en vervolgens de ontvangst van de giftvoucher. Heb je na de aanvraag geen bevestiging ontvangen? Neem dan binnen de actieperiode contact op via de contactpagina op www.ffo.nl/getyourgiftvoucher.
2.5 Per factuur kan 1 giftvoucher worden toegewezen. Staan er dus meerdere producten die in aanmerking komen voor een giftvoucher op 1 factuur, dan ontvang je 1 giftvoucher.
2.6 De giftvoucher is alleen voor persoonlijk gebruik.
2.7 De giftvoucher is niet inwisselbaar voor geld.
2.8 De persoonsgegevens die worden gevraagd om je aanvraag te kunnen verwerken worden uiterlijk op 30 april verwijderd. Je persoonsgegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan voor de verwerking van jouw aanvraag. Door deel te nemen aan deze actie ga je hiermee akkoord.
2.9 Bewaar je factuur tot je de digitale giftvoucher hebt ontvangen. We kunnen de factuur als bewijs opvragen.
2.10 Medewerkers van Mediamarkt in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
2.11 Procter & Gamble BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt in het kader van deze promotie verwerken in lijn met haar privacybeleid, voor de doeleinden van deze promotie. Voor deze doeleinden kan P&G uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie. Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten. U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met Procter & Gamble BV – Consumentenservice – Weena 505 Rotterdam. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe u deze kan uitoefenen, online op https://privacypolicy.pg.com/nl/.

3. Deelnemen
3.1 Om een digitale Mediamarkt giftvoucher t.w.v. EUR 50 te ontvangen koop je gedurende de actieperiode (1 februari 2023 00.00uur t/m 28 februari 2023 23.59uur) één van de deelnemende Braun of Oral-B producten bij een fysieke winkel van Mediamarkt in Nederland of in hun webshop (www.mediamarkt.nl). De producten van Braun en Oral-B die meedoen staan duidelijk aangegeven.
3.2 Ga naar www.ffo.nl/getyourgiftvoucher en print uw gratis adreslabel.
3.3 Stop enkel een kopie van uw kassabon met daarop geschreven uw naam en emailadres in een zo klein mogelijke envelop. Plak het adreslabel op de envelop en stop het zonder verdere frankering in een brievenbus voor 12 maart 2023 23:59uur. Let op: uw envelop mag niet zwaarder zijn dan 20 gram.
3.4 U kunt maximaal 1 aanvraag per factuur/persoon doen.
3.5 De digitale giftvoucher wordt zo snel mogelijk na de ontvangst van uw geldige kassabon verzonden.

4. Overig
4.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen hebben recht op een digitale giftvoucher, zolang de voorraad strekt. Het is een gelimiteerde actie waarbij maximaal 600 giftcards weggegeven kunnen worden.
4.2 Voldoet uw kassabon niet aan de voorwaarden of is de kopie van uw kassabon niet voor 12 maart 2023 gepost, dan komt u niet in aanmerking voor een giftvoucher. U ontvangt hierover geen bericht.
4.3 Met een geldige kassabon kunt u één digitale giftvoucher aanvragen. Het vaker opsturen van dezelfde kopie is zinloos. Eén aanvraag per envelop.
4.4 Op uiterlijk 30 april 2023 worden de gegevens van alle deelnemers verwijderd. Heb je nog vragen die betrekking hebben op deze actie of jouw deelname? Stel deze dan vóór 30 april 2023, na deze datum kunnen we je helaas niet meer helpen en vervalt je recht op een digitale giftvoucher.
4.5 Gebruik van het door P&G ter beschikking gestelde giftvoucher is voor rekening en risico van de deelnemer. P&G kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie. P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit deelname aan deze Actie en/of het gebruik van de giftvoucher.
4.6 Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden.

5. Vragen en opmerkingen
5.1 Vragen en opmerkingen omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend via het contactformulier op www.ffo.nl/getyourgiftvoucher.

6. Deelnemende producten
Geselecteerde producten van de volgende merken doen mee:

Braun IPL3
Braun IPL5
Braun Series 7
Braun Series 8
Braun Series 9
Oral-B iO4 Series
Oral-B iO5 Series
Oral-B iO6 Series


Klik hier voor een compleet overzicht van alle deelnemende producten.