Actievoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Procter & Gamble DCE BV, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever (hierna: “P&G”) georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.ffo.nl/carrefour.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat P&G en/of de leverancier daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door P&G bekend gemaakt worden via de website www.ffo.nl/carrefour.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is P&G gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze Actie begint op 20 december 2023 00:00 uur en eindigt op 26 december 2023 23:59 uur en speelt zich uitsluitend af bij hypermarkten Carrefour, supermarkten Carrefour market en online in België (www.carrefour.be). U kunt tot en met 9 januari 2024 23:59 uur een aanvraag doen. Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere acties/prijskortingen (bv. door middel van coupons).
1.6 Op deze Actievoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.
1.7 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en worden na afloop van deze Actie verwijderd (zie ook 2.10).

2. Voorwaarden
2.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in België woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die aldaar beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
2.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode. Aanbod niet geldig in combinatie met andere acties/prijskortingen (bv. door middel van coupons) en alleen geldig bij hypermarkten Carrefour, supermarkten Carrefour market en online in België (www.carrefour.be).
2.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden behalve de aankoop van minimaal €20,- aan producten uit de deelnemende merken opgelijst onder 7.
2.4 Eén deelname per huishouden (zelfde naam en/of zelfde adres en/of zelfde e-mailadres).
2.5 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
2.6 P&G is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie
2.7 U bent verplicht uw originele aankoopbewijs te bewaren tot het einde van de Actie.
2.8 P&G en/of de leverancier zijn te allen tijde gerechtigd uw aankoopbewijs op te vragen om uw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kunt u dit aankoopbewijs niet overleggen dan wordt u automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u de giftcard niet.
2.9 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct e-mailadres. Op dit e-mailadres ontvangt de deelnemer zijn gratis digitale giftcard. P&G is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van de digitale giftcard.
2.10 Procter & Gamble DCE BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt in het kader van deze promotie verwerken in lijn met haar privacybeleid, voor de doeleinden van deze promotie. Voor deze doeleinden kan P&G uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie. Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten. U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met Procter & Gamble DCE BV – Consumentendienst, PB 81 - 1090 Brussel. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe u deze kan uitoefenen, online op https://privacypolicy.pg.com/nl/

3. Hoe deelnemen
3.1 Koop tussen 20 december 2023 00:00uur en 26 december 2023 23:59uur tijdens de openingstijden van een fysieke winkel en/of op de webwinkel van Carrefour België (hypermarkten Carrefour, supermarkten Carrefour market) voor minimaal €20,- aan producten uit de deelnemende merken opgelijst onder 7. Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere acties/prijskortingen (bv. door middel van coupons).
3.2 Bewaar uw kassabon waarop de aankoop vermeld staat van minimaal € 20,- aan producten uit de deelnemende merken opgelijst onder 7 bij een fysieke winkel en/of webwinkel van Carrefour België (hypermarkten Carrefour, supermarkten Carrefour market) tussen 20 december 2023 00:00uur en 26 december 2023 23:59uur.
3.3 Ga naar www.ffo.nl/carrefour en print uw gratis adreslabel.
3.4 Stop een kopie van uw kassabon in een envelop tezamen met uw naam, postadres en emailadres. Uw envelop mag niet zwaarder zijn dan 20 gram. Plak het adreslabel op de envelop en stop het zonder verdere frankering in een B-post brievenbus voor 9 januari 2024 23:59uur.

4. Carrefour giftcard
4.1 Indien u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u per e-mail een digitale Carrefour cadeaukaart t.w.v. €20,- (dit is een gelimiteerde actie tot 7000 aanvragen).
4.2 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen hebben recht op een digitale Carrefour cadeaukaart.
4.3 Voldoet uw kassabon niet aan deze voorwaarden of is de kopie van uw kassabon niet voor 9 januari 2024 gepost, dan komt u niet in aanmerking voor een Carrefour cadeaukaart. U ontvangt hierover geen bericht.
4.4 Met een geldige kassabon (dat wil zeggen een kassabon die voldoet aan de onder 3.2 opgelijste voorwaarden) kunt u één Carrefour cadeaukaart aanvragen. Het vaker opsturen van dezelfde kopie is zinloos.

5. Overige
5.1 De aanvraag van de digitale giftcard is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De giftcard is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten van P&G.
5.2 Bij weigering of niet aanvaarding van de giftcard of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de digitale giftcard niet worden verstuurd.
5.3 Gebruik van de door P&G ter beschikking gestelde digitale giftcard is voor rekening en risico van de deelnemer. P&G kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie. P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit deelname aan deze Actie en/of gebruik van de giftcard.
5.4 Deze Actie wordt afgesloten op 9 januari 2024. Alle kopieën van kassabonnen dienen voor deze datum gepost te zijn, de poststempel van B-post is leidend. Na deze datum kunt u geen aanspraak meer maken op een giftcard.

6. Vragen en opmerkingen
6.1 Vragen en opmerkingen omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend via het contactformulier op www.ffo.nl/carrefour.

7. Deelnemende producten
Geselecteerde producten van de volgende merken doen mee:
Oral-B
Head & Shoulders
Pantene
Gillette (behalve Gillette Intimate, Gillette Labs en King C Gillette)
Bear Fruits
Venus
Jolly